Menu
Mikroregion Porta
Mikroregion Porta

Příroda

Na území mikroregionu se setkávají tři geomorfologické celky – Hornosvratecká vrchovina, Křižanovská vrchovina a Boskovická brázda. Hornosvratecká a Křižanovská vrchovina jsou součástí Českomoravské vrchoviny, Boskovická brázda je součástí Brněnské vrchoviny.

Hornosvratecká vrchovina zasahuje na území mikroregionu od severu a patří k ní vyšší polohy katastrů Štěpánovic, Šerkovic, Lomničky, Železného a severní části katastrů Dolních Louček, Střemchoví a Předklášteří.
Křižanovské vrchovině patří menší jihozápadní část území mikroregionu – podstatné části katastrů Předklášteří a Dolních Louček.
Boskovická brázda, k níž patří níže položené a plošší partie mikroregionu, proniká na území mikroregionu od jihu až jihovýchodu a tvoří zde četné koncové výběžky.
Hranice Boskovické brázdy oproti Hornosvratecké a Křižanovské vrchovině je v terénu většinou málo zřetelná a je dána rozmezím ploššího území kotlin s vodními toky a příkrých členitých svahů. Hranici mezi Hornosvrateckou a Křižanovskou vrchovinou tvoří přibližně údolí Loučky.

Území bylo původně pokryto listnatými lesy. Podél vodních toků v údolních nivách se nacházely lužní lesy – jilmové doubravy, jilmové jaseniny a střemchové jaseniny s jasanem úzkolistých, olší lepkavou, lípou malolistou, jilmy, topoly, vrbami, střemchou, dubem letním. Většina nezaplavované půdy byla pokryta dubohabrovými lesy s příměsí javoru, lípy, vzácněji buku. Ostrov teplomilných šípákových dřínových mahalebkových doubrav tvořila Dřínová.

Nařízením OkÚ Brno-venkov č. 1/95 a OkÚ Žďár n. Sázavou č. 5/95 byla část katastrů obcí mikroregionu začleněna do přírodního parku Svratecká hornatina.

Na hranici katastrů Předklášteří a Lomnička se nachází přírodní památka Květnice.

Obce v mikroregionu